Ajuts a famílies nombroses i monoparentals del municipi de Cercs

Dijous, 24 de setembre de 2020 a les 00:00

Convocatòria 2020

Ban

Per a general coneixement, es fa saber que la Junta de Govern local, en sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2020, va acordar obrir la convocatòria de l’any 2020 dels ajuts econòmics a famílies del municipi que tinguin la consideració legal de família nombrosa o de família monoparental, d’acord amb les bases reguladores dels ajuts econòmics a famílies nombroses del municipi de Cercs aprovades pel Ple de l’Ajuntament el 7 d’octubre de 2008 i modificades per acord de Ple de l’Ajuntament de 3 d’octubre de 2013 (inclusió de les famílies monoparentals amb dos o més fills a càrrec).

Beneficiaris dels ajuts

Famílies empadronades en el municipi de Cercs que tinguin la consideració legal de família nombrosa, i famílies monoparentals amb dos o més fills a càrrec empadronades en el municipi de Cercs, amb consideració legal de família monoparental.

Quantia dels ajuts

58,01 euros per fill, amb un màxim de 347,90 euros per família.

Presentació de sol·licituds

Al registre general de l’Ajuntament de Cercs, fins el dia 22 d’octubre de 2020.

Documentació a presentar

  • Sol·licitud d’ajut signada pel titular o cotitular de la família nombrosa, o titular de la família monoparental.
  • Fotocòpia íntegra i compulsada del títol de família nombrosa o monoparental vigent, expedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
  • Fotocòpia compulsada del llibre de família.
  • Declaració acreditativa de l’empadronament al municipi de Cercs de tots els integrants de la família nombrosa o família monoparental.
  • Imprès de sol·licitud de transferència bancària o fotocòpia de la llibreta bancària.

Per a qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos a la Treballadora Social o a la Regidoria de Serveis Socials.

CERCS (Berguedà), a 23 de setembre de l’any 2020

Sr. Jesús Calderer i Palau

Alcalde

Darrera actualització: 29.07.2021 | 08:19