Comunicat previ per a l'aprovació d'una nova taxa

Dijous, 3 de setembre de 2020 a les 00:00

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA, I HIDROCARBURS

De conformitat amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'ordenança, s'ha de substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de l'Administració competent, de conformitat amb l'article 133 referit.

Ja que es tracta en aquest cas d'aprovació d'Ordenances fiscals, se seguiran els específics tràmits que imposa la Llei d'Hisendes locals.

La Llei d'Hisendes Locals [Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals] i dins de la capacitat tributària dels ajuntaments, fundada en l'Autonomia Constitucional que els atorga l'art. 140 de la CE estableix la possibilitat dels ajuntaments, de forma genèrica, d'establir taxes a l'ocupació del domini públic local [article 20 i següents del TRLHL.

En el present cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les Entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant Ordenança Fiscal, l'establiment d'una taxa per la UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA, I HIDROCARBURS en aquest terme municipal.

L'acord d'establiment d'aquesta taxa s'adoptarà a la vista d'un informe tècnic-econòmic en el qual es posarà de manifest el valor de mercat, el mètode de càlcul del qual, així com paràmetres previstos en el mateix, ha estat convalidat pel Tribunal Suprem mitjançant múltiples sentències dictades en data de 21 de desembre de 2016, 18 de gener, 2 de febrer, les tres de data 21 de març, la del 22 i 30 del mateix mes de 2107, i altres posteriors fins a l’actualitat. Finalment les dictades per altres Tribunals Superiors de Justícia (TSJ) durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020 així com les interlocutòries del Tribunal Suprem que desestimen els diversos incidents de nul·litat presentats per les companyies, el que suposa que el Tribunal Suprem ha donat plena validesa a les Ordenances Fiscals que de forma voluntària poden aprovar els Ajuntaments afectats per línies de transport d'energia elèctrica, aigua, gas, hidrocarburs i similars, sempre que s'ocupin o utilitzin en els seus aprofitaments terrenys de domini públic municipal.

Aquestes circumstàncies imprevistes han fet necessària la nova regulació.

1. Justificació de l'ordenança: Per la publicació d'aquestes sentències, les quals creen doctrina jurisprudencial a l'any 2017, i concretament en resoldre el Tribunal Suprem incidents de nul·litat al mes de febrer de 2017, ha guanyat fermesa tal doctrina que considera aplicable a aquest municipi per disposar de fets imposables que es preveuen en l'article 24.1 a) del Text refós de la llei d'Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Es preveu implantar "ex novo" a l'exercici 2020, com a norma local, l'Ordenança reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic..

2. Denominació: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, electricitat, aigua, i hidrocarburs.

3. Posada en marxa de les taxes: D'acord amb la legislació en vigor, l'exigència de taxes a tals empreses que ocupen o aprofiten el domini públic local en benefici propi, requereixen de l'aprovació d'una ordenança fiscal per l'Ajuntament, juntament amb un informe tècnic-econòmic que preveu l'article 25 de l'esmentada norma.

4. Objectiu: Gravar la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local en el seu sòl, subsòl i vol, amb:

  1. Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que als mers efectes enunciatius es defineixen com caixes d'amarratge, torres metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest apartat.
  2. Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.

Afectació, aquesta, per la qual l'Ajuntament no està percebent cap contraprestació en detriment de l' interès públic.

5. Subjecte passiu i obligat tributari: D'acord amb la legalitat en vigor, resulten ser les empreses que duen a terme com a fet imposable el transport d'energia, aigua, gas, hidrocarburs i les tarifes que han de pagar vénen donades en l'ordenança que aprovi el ple municipal de conformitat amb l’establert en els tràmits reglamentaris previstos en els articles 15 i següents del Text refós de la llei d'hisendes locals.

Es fa públic al portal web de transparència d'aquest Ajuntament per termini de 15 dies a fi de donar audiència general.

CODI DE L’EXPEDIENT: 449 NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_449_TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT D'ENERGIA

Darrera actualització: 17.11.2020 | 08:52