Anunci aprovació inicial del projecte executiu d’Ampliació gimnàs del pavelló poliesportiu del nucli Sant Jordi de Cercs

Dimarts, 27 de juliol de 2021 a les 08:00

Aprovació inicial projecte ampliació gimnàs del pavelló poliesportiu municipal.

Aprovat inicialment el projecte executiu d’Ampliació gimnàs del pavelló poliesportiu del nucli Sant Jordi de Cercs, de data d’entrada 19 d’abril de 2021, RE:603, presentat a l’Ajuntament Cercs redactat per Pere Santamaria, arquitecte, amb un import d’execució de contracte de 258.129,33€, més IVA per 54.207,16€ que fa un total de 312.336,49€.

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça https://cercs.cat).

Cercs a 14 de juliol de 2021.

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau       

Darrera actualització: 29.07.2021 | 08:17