Anunci aprovació inicial del projecte executiu de Remodelació del pati de l’escola Sant Salvador al nucli Sant Jordi de Cercs

Dimarts, 27 de juliol de 2021 a les 08:00

Aprovació inicial projecte remodelació pati CEIP Sant Salvador.

Aprovat inicialment el projecte executiu de Remodelació del pati de l’escola Sant Salvador al nucli Sant Jordi de Cercs, de data d’entrada 16 de juny de 2021, presentat a l’Ajuntament Cercs redactat per Júlia Goula Mejón, col·legiada número 70093, Helena Cardona Tamayo col·legiada núm. 70094, i Dafne Saldaña Blasca col·legiada núm. 73727, arquitectes, amb un pressupost d’execució per contracte de 377.573,51€, més IVA per 79.290,44€ que fa un total de pressupost per contracte de 456.863,95€

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça https://cercs.cat). 

Cercs a 14 de juliol de 2021

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau       

Darrera actualització: 29.07.2021 | 08:19