Anunci derogació de l'Ordenança fiscal núm. 14

Dijous, 17 de desembre de 2020 a les 08:00

Anunci derogació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals

SUMARI

Acord del Ple de l'Ajuntament de 19 de desembre de 2020 pel qual es deroga l’Ordenança Fiscal número 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

TEXT

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de desembre de 2020, va acordar la derogació de l’Ordenança Fiscal número 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.cercs.cat].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

Cercs, 3 desembre de 2020

L’Alcalde. Jesús Calderer i Palau

Darrera actualització: 12.01.2021 | 08:35