Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM)

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 09:00

Anunci

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 12 de gener de 2021, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), riscos territorials, risc químic, risc per incendis forestals, risc per inundacions, risc per nevades, risc en el transport de mercaderies perilloses, risc sísmic i risc per ventades.

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça https://cercs.cat).

En el cas de no presentar-se al·legacions al document, aquest esdevindrà aprovat definitivament.

Cercs a 18 de gener de 2021

L’Alcalde, Jesús Calderer Palau

Darrera actualització: 26.01.2021 | 09:58