Aprovació inicial modificació de l'article 1 dels estatuts del "Patronato Local de la Vivienda de Serchs, SL"

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 09:00

Anunci

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 12 de gener de 2021, va adoptar el següent acord:

Aprovar inicialment la modificació de l’article 1 dels estatuts de la societat pública de titularitat íntegra de l’Ajuntament de Cercs, “PATRONATO LOCAL DE LA VIVIENDA DE SERCHS S.L.”, als efectes de reflectir el caràcter de mitjà propi i de servei tècnic de l’Ajuntament de Cercs, en els següents termes:

“Article 1.- Denominació.-Sota la denominació de “PATRONATO LOCAL DE LA VIVIENDA DE SERCHS S.L.”, es constitueix una societat de responsabilitat limitada la qual es regirà pels presents estatuts, per les disposicions legals vigents d’aplicació sobre règim jurídic local i pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

CARÀCTER DE MITJÀ PROPI I DE SERVEI TÈCNIC DE L’AJUNTAMENT DE CERCS

La societat queda expressament reconeguda com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de cercs, a efectes de l’aplicació de l’article 32  l’article 32 de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i queda impossibilitada de participar en licitacions públiques convocades per l’Ajuntament de Cercs i el seu Organismes Autònom, sense perjudici de que, quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se l’execució de la prestació objecte de les mateixes, i activitat la qual estigui inclosa en el seu objecte social.

Les encomanes que se li puguin conferir i dels contractes que se li puguin adjudicar per part del Ajuntament de Cercs i dels seus Organisme Autònom s’ajustaran a les següents condicions:

  1. Dita encomana o adjudicació haurà de formalitzar-se en qualsevol de les formes previstes en l’apartat b) següent i serà d’execució obligatòria  per a la societat d’acord amb les instruccions fixades unilateralment pe l’encomanant amb la retribució que es fixi amb les tarifes aprovades per l’ens públic de la que depengui.
  2. La formalització de l’encomana o adjudicació podrà realitzar-se: per acord o resolució dels òrgans de l’ens local; o per la dotació pressupostària especifica que figuri en els pressupostos de l’Ajuntament de Cercs; o per l’acceptació expressa dels òrgans de l’ens local en atenció d’una sol·licitud que formuli el Consell d’Administració de la societat a l’objecte de que es realitzi una encomana o se li contracti una prestació. 
  3. Dita encomana o adjudicació haurà d’estar referida a matèries o activitats incloses en l’objecte social de la societat”

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el web municipal, als efectes d’al·legacions pels interessats".

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en las dependències municipals per tal de que es puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.

Cercs, a 18 de gener de 2021

L’Alcalde, Jesús Calderer Palau

Darrera actualització: 26.01.2021 | 10:02