Aprovació inicial modificació reglament honors

Dilluns, 18 d'octubre de 2021 a les 09:57

SUMARI

Acord de Ple de data 5 d’octubre de 2021, pel qual s'aprova la modificació del REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE CERCS.

TEXT

Havent-se aprovat inicialment, la modificació del REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE CERCS, es sotmet als tràmits d'informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o Associacions, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari PUNT AVUI i al tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://cercs.cat].

Cercs, a  5 d’octubre de 2021.

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

Darrera actualització: 19.10.2021 | 15:07