Aprovació inicial Pla Especial Aula Entorn Rural "Merolla Berguedà"

Dimecres, 21 d'abril de 2021 a les 08:00

SUMARI

Acord de Ple de data 13 d’abril de 2021, pel qual s'aprova inicialment el Pla Especial Urbanístic per a l’activitat i construcció de l’Aula d’Entorn Rural “MEROLLA BERGUEDÀ” a la finca Merolla, situada al polígon 9, parcel.la 26 del cadastre de rústica municipal de Cercs.

TEXT

Havent-se aprovat inicialment el següent Pla Especial Urbanístic per Acord de Ple de data 13 d’abril de 2021, de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet als tràmits d'informació i de consultes pel termini d’un mes, a comptar des de la data de l'última publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en el diari PUNT AVUI.

Tipus d'instrument:

Pla Especial Urbanístic

Àmbit:

polígon 9, parcel·la 26 del cadastre de rústica municipal de Cercs.

Instrument que desenvolupa:

POUM

Objecte:

Actuacions específiques en sòl no urbanitzable a que es refereix l’article 47.4 TRLUC. De caràcter projectual i executable directament.

Classificació del sòl:

Sòl no urbanitzable

Qualificació del sòl:

CLAU 20 sòl rústic de protecció preventiva

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://cercs.cat].

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents o obtenir còpies. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://cercs.cat].

Cercs, a  15 d’abril de 2021

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

Darrera actualització: 05.05.2021 | 08:45