Aprovació inicial Projecte coberta esglèsia Sant Corneli

Divendres, 22 d'abril de 2022 a les 11:29

Aprovació inicial projecte bàsic executiu de reparació de la coberta i el cel-ras de l'esglèsia de Sant Corneli.

Aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu de reparació de la coberta i el cel-ras de l’església de Sant Corneli del municipi de Cercs, per un import d’execució de contracte de 127.746,61€, més IVA per 26.826,79€ amb un import total de 154.573,40€, realitzat per la Diputació de Barcelona, Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals i redactat per l’arquitecte Jaume Serra Malla.

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça https://cercs.cat).

Darrera actualització: 14.05.2022 | 09:48