Aprovació inicial projecte executiu instal·lació caldera biomassa pavelló municipal d'esports.

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 08:00

 

Aprovat inicialment en sessió plenària, el projecte executiu per a la d’instal·lació d’una caldera de biomassa al Pavelló Municipal d’Esports de Cercs, el dia 10 de gener de 2023, presentat a l’Ajuntament Cercs per part de l’Àrea d’Acció Climàtica, Gerència de serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, redactat pel l’enginyer Jordi Bresco Ruiz, amb un import d’execució de contracte de 205.181,52€, més IVA per 43.088,12€ que fa un total de 248.269,14€

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça https://cercs.cat).

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau       

 

Vila de Cercs, 13 de gener de 2023.

L’Alcalde.

 

 

Darrera actualització: 16.01.2023 | 08:52