Aprovació inicial projecte executiu instal·lació caldera biomassa Pavelló municipal

Divendres, 18 de desembre de 2020 a les 10:00

Anunci

Aprovat inicialment el projecte executiu per a la d’instal·lació d’una caldera de biomassa al Pavelló Municipal d’Esports de Cercs, de data 2 d’octubre de 2020, presentat a l’Ajuntament Cercs per part de l’Àrea d’Acció Climàtica, Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, redactat pel l’enginyer J.B.R, amb un import d’execució de contracte de 184.702,26€, més IVA per 38.787,47€, que fa un total de 223.489,73€

Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça https://cercs.cat).

Cercs, a 17 de desembre de 2020

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau       

Darrera actualització: 26.01.2021 | 10:04