Aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 3

Dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 08:00

SUMARI

Acord de Ple de data 26 d’octubre de 2021, pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

TEXT

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2021, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de sobre vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2022.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://cercs.cat].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

Cercs, a  27 d’octubre de 2021.

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

Darrera actualització: 08.11.2021 | 08:35