Contractació Laboral càrrec electe local Regidor/a_EAM

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 10:00

SUMARI

Acord de Ple del dia 30 de març de 2021 de l'Ajuntament de Cercs mitjançant el qual s'aprova el reconeixement de dedicació parcial al Regidor Sr. EDGAR ALVES MACARRILLA en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l’Alcaldia, fixades en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/173, en règim de dedicació parcial, amb les retribucions fixades en dit acord.

TEXT

Havent-se aprovat  el reconeixement de dedicació parcial al Regidor Sr. EDGAR ALVES MACARRILLA en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l’Alcaldia, fixades en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/173, en règim de dedicació parcial, amb les retribucions fixades en l'Acord del Ple de data 30 de març de 2021, es publica aquest per al seu general coneixement, donada la seva transcendència.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar vostè qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Cercs, a 14 d’abril de 2021

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

Darrera actualització: 05.05.2021 | 08:43