Convocatòria any 2020 ajuts socials escombraries

Dimarts, 1 de desembre de 2020 a les 00:00

Per a general coneixement, es fa saber que la Junta de Govern local, en sessió del dia 17 de novembre de 2020, ha aprovat obrir la convocatòria per a l'any 2020 dels ajuts socials destinats a reduir el cost del servei de recollida d'escombraries als sectors de població i econòmics més necessitats del municipi, sotmesos a les bases reguladores aprovades per acord de Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 16 de novembre de 2004, i modificades parcialment per acord de Junta de Govern local de 31 d’octubre de 2006 (ratificat per acord de Ple de 7 de novembre de 2006).

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les següents persones físiques i/o jurídiques:

  1. Unitats familiars empadronades al municipi de Cercs amb ingressos nets de dita unitat inferiors a 625,00€ mensuals i unitats familiars empadronades al municipi de Cercs de dos o més membres majors de 65 anys, amb ingressos nets inferiors a 1.000,00€ mensuals.
  2. Famílies nombroses empadronades al municipi de Cercs.
  3. Empreses i titulars de locals comercials amb seu al municipi de Cercs.

Quantia dels ajuts

  • Sol·licitants inclosos en els apartats a) i b): L'ajut podrà oscil·lar entre el 50% i el 100% dels imports dels rebuts de la taxa d'escombraries pagats.
  • Sol·licitants inclosos en l'apartat c): L'ajut serà del 25% dels imports dels rebuts de la taxa d'escombraries pagats.

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds per optar als ajuts s'hauran de presentar al registre general de l'Ajuntament amb els models normalitzats aprovats, adjuntant-hi la documentació que s'especifica en les bases de la convocatòria.

Termini de presentació: del 18/novembre/2020 al 31/gener/2021.

Per a més informació, cal adreçar-se a les oficines de l'Ajuntament.

Vila de Cercs (Berguedà), 18 de novembre de 2020

Signat electrònicament per: Sr. Jesús Calderer i Palau, Alcalde. Ajuntament de Cercs

Darrera actualització: 26.01.2021 | 10:04