Decret 156/2022

Dimecres, 20 de juliol de 2022 a les 09:32

Tancament cautelar accés camí de Pedret

L’accés rodat a la zona del Pont de Pedret que pertany al municipi de Cercs, és realitza per un vial asfaltat d’uns 3 m d’amplada que comença al nucli urbà de Berga, en concret a la cruïlla entre el Camí de Pedret i el Carrer Casampons i que després d’un recorregut de 2,5 km. aproximadament condueix fins a la zona del Pont de Pedret, aquest camí a banda d’arribar al Pont de Pedret, també condueix a l’abocador comarcal i diversos habitatges rurals i particulars que pertanyen al municipi de Berga i Cercs.

Atès que estan arribant queixes en general, degut a l'estacionament de vehicles als vorals de tot el recorregut del camí d'accés, i en particular l’advertiment efectuat pel Parc de Bombers de Berga, en relació a les dificultats d’activar tant el servei d’emergència en casos d’incendi com d’actuacions singulars de salvament de persones, tot a causa del bloquegi que es produeix amb l’acumulació de vehicles estacionats que suposen un risc potencial no només per a la seguretat vial i la protecció del medi ambient, sinó també per a la seguretat i la salut pública en general.

Atès que per els caps de setmana i festius estan programades les visites a l’Església de Pedret dins l’horari de 10 a 13 hores.

Atès que d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 66 de la llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i les facultats atribuïdes a les entitats locals pels articles 4 i 84 del mateix text legal.

Vist que forma part de les competències atribuïdes als municipis la gestió de la infraestructura viària, i que en conseqüència l’Ajuntament de Cercs podrà establir limitacions especials de trànsit a tots o determinats tipus de vehicles o usuaris, quan així ho exigeixin les condicions del camí, la seguretat o les circumstàncies concretes o la protecció ambiental i sanitària de l’entorn, per tal d’exercir les funcions de conservació, manteniment, gestió i policia dels camins de titularitat municipal i donada la seva condició de béns d’ús públic local.

RESOLC,

Primer. ORDENAR el tancament cautelar del camí d’accés al Pont de Pedret per tal d’impedir l’accés rodat i en conseqüència l’estacionament de vehicles fins nova ordre.

Segon. DISPOSAR la realització de mesures necessàries per donar compliment al tancament cautelar, tant de caràcter informatiu amb la instal·lació de cartells «d'accés tancat» com de caràcter coercitiu amb la instal·lació d’una barrera que impedeixi l’accés rodat per bé que desapareguin les causes que justifiquen aquest tancament.

Tercer. ATORGAR els permisos necessaris per tal de que els interessats en visitar l’Església de Pedret, els caps de setmana i festius, dins l’horari programat de 10 a 13 hores ho puguin realitzar.

Quart.- DONAR coneixement públic del tancament cautelar del camí a l’accés rodat.

Vila de Cercs, a 11 de juliol de 2022.

Signat electrònicament per: Sr. Jesús Calderer i Palau. Alcalde.

Signat electrònicament per: Sr. Jordi Berenguer i Valladolid. Secretari/Interventor.

 

Darrera actualització: 20.07.2022 | 09:44