Edicte aprovació oferta ocupació pública any 2022

Divendres, 29 de juliol de 2022 a les 09:00

Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de la Vila de Cercs sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022.

EDICTE

L’Alcalde mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2022/162 del dia 18 de juliol de 2022, va resoldre, en la part dispositiva el següent:

< Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL FUNCIONARI:

GRUP

SUBGRUP

             CLASSIFICACIÓ

Núm. VACANTS

     DENOMINACIÓ

SISTEMA D'ACCÉS

A

A2

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL.

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS.

CLASSE COMESES ESPECIALS

 

        1

TÈCNIC ECONOMISTA 

CONCURS

SEGON. Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Vila de Cercs, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya>>.

El que es fa públic per a general coneixement.

Cercs, a 21 de juliol de 2022.

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

 

Darrera actualització: 29.07.2022 | 09:05