Licitació de la Concessió servei Bar-Quiosc Font Gran-Cercs

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 14:15

L'Ajuntament de la Vila de CERCS obre concurs de "Concessió de servei del bar-quiosc de la Font Gran de Cercs, per un període de dos anys amb dues pròrrogues d'un any cadascuna.

Quadre resum Plec de clàusules administratives particulars

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:

AJUNTAMENT DE CERCS

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

Alcaldia-Presidència

SERVEI GESTOR:

Alcaldia-Presidència

Data resolució d'inici de l'expedient de contractació: DE MARÇ DE 2021.

Perfil de contractant: www.cercs.cat

Direcció de l'òrgan de contractació: Carretera de Ribes, 20 – 08698 CERCS

Correu electrònic de l'òrgan de contractació: cercs@diba.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Nombre d'Expedient

2021/110

Tipus de Contracte:

CONCESSIÓ DE SERVEIS

Tipus de Procediment

OBERT

Tramitació:

ORDINÀRIA

Forma de presentació d'ofertes:

Manual         Electrònica          Manual i Electrònica

Cap recurs especial: SI    NO

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: SI    NO

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Definició de l'objecte del contracte: La gestió del servei públic de “Bar-Quiosc de la Font Gran de Cercs” consistent en la prestació al públic dels serveis de gestió i explotació de bar-cafeteria.

Aquesta contractació no contempla la divisió en lots, atès que es tracta d’un servei de bar-cafeteria, que no inclou prestacions susceptibles de ser dividides i que es presten en una única instal·lació. Aquest contracte, a l’estar definit com una unitat funcional, està configurat per a ser realitzat per una única empresa concessionària del servei.

D. CÀNON D’EXPLOTACIÓ: 1.000€ ANUALS

E. VALOR ESTIMAT: 80.000€ (IVA exclòs)

F. TERMINI D'EXECUCIÓ

G. PRÒRROGA

SI NO

H. TERMINI DE GARANTIA

Dos anys

Durada màxima: 4 anys

1 any

I. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

SI, clàusula 24                                  NO

J. REVISIÓ DE PREUS

SI    NO   Fórmula: IPC

K. GARANTIES

PROVISIONAL: NO

------------------

DEFINITIVA :   SI

ASCENDEIX A 1.000€

L. SUBROGACIÓ

SI    NO

M. SUBCONTRACTACIÓ

SI, clàusula 26                                  NO

N. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

SI, clàusula 27                                   NO

Darrera actualització: 05.05.2021 | 08:43