Modificació bases reguladores ajuts socials escombraries

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 08:00

Acord de Ple de data 13 d’abril de 2021, pel qual s'aprova inicialment la modificació les bases reguladores dels ajuts socials destinats a reduir el cost del servei de recollida d’escombraries del municipi de Cercs.

Text

Havent-se aprovat inicialment, la modificació de les bases reguladores dels ajuts socials destinats a reduir el cost del servei de recollida d’escombraries del municipi de Cercs, se sotmet als tràmits d'informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o Associacions, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari PUNT AVUI i al tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://cercs.cat].

Cercs, a 16 d’abril de 2021

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

Darrera actualització: 03.05.2021 | 08:39