Oferta d'Ocupació pública per l'estabilització d'ocupació temporal

Dilluns, 30 de maig de 2022 a les 08:00

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 117/2022, de data 24 de maig s’ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen:

Personal laboral:

Categoria

Grup

N Vacants

Sistema selecció

DINAMITZADORA GENT GRAN

C1

1

Concurs

OFICIAL PRIMERA BRIGADA

C2

2

Concurs

PERSONAL NETEJA

E

2

Concurs

MONITOR MUSEU

C1

1

Concurs

ADMINISTRATIU

C1

1

Concurs

TREBALLADORA SOCIAL

A2

1

Concurs

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

C2

1

Concurs

EDUCADORA INFANTIL

C2

1

Concurs

DIRECTORA MUSEU

A2

1

Concurs

AUXILIAR TÈCNIC MUSEU

C2

1

Concurs

 

Notificar el present acord als representants dels treballadors i funcionaris de l’Ajuntament de la Vila de Cercs.

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.

Vila de Cercs, 24 de maig de 2022.

L’Alcalde.

Jesús Calderer Palau.

Darrera actualització: 10.06.2022 | 11:19