Revisió ofici Capdevila Nou

Dimecres, 2 de novembre de 2022 a les 08:00

 

ANUNCI

SUMARI

Acord del Ple de data 4 d’octubre de 2022 pel qual s'aprova iniciar procediment per a la revisió d'ofici de l'acte administratiu constituït per la llicència de primera ocupació dels habitatges situats a la finca Capdevila Nou del nucli de Sant Corneli, de Cercs,  atorgada a Expectatives Milenio, SL, el 6 de juny de 2005, en compliment de les resolucions judicials dictades en seu del recurs contenciós-administratiu nº 209/2021-A seguit davant el Jutjat contenciós-administratiu nº 9 dels de Barcelona, segons les quals l’esmentat acte administratiu es troba incurs en la causa de nul·litat: la prevista a l’article 47.1.d) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre,  que disposa que són nuls de ple dret els actes administratius que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d’aquesta.

TEXT

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquest Ajuntament, expedient de Revisió d'Ofici de la llicència de primera ocupació dels habitatges situats a la finca Capdevila Nou del nucli de Sant Corneli, de Cercs,  atorgada a Expectatives Milenio, SL, el 6 de juny de 2005, es convoca, per termini d’un (1) mes, tràmit d'informació pública, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en dit expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://cercs.cat].

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Vila de Cercs, a 25 d’octubre de 2022.

L’Alcalde, Jesús Calderer Palau.

 

 

 

 

Darrera actualització: 25.10.2022 | 13:00